- reprezentacja stron w postępowaniach administracyjnych toczących się przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi;

- pomoc prawna w uzyskiwaniu pozwoleń, koncesji i licencji;