- przygotowywanie umów o pracę, porozumień i ugód oraz aktów wewnętrznych wymaganych przez przepisy prawa pracy (regulaminów pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych);

- doradztwo w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;

- dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy, istniejących zarówno po stronie pracownika (np. o zapłatę wynagrodzenia, dyskryminacja, mobbing), jak i pracodawcy;

- reprezentacja w postępowaniach z zakresu ubezpieczeń społecznych;