- czynności w sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa;

- czynności w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej – pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem;

- czynności w sprawach alimentacyjnych;

- czynności w sprawach z zakresu opieki i kurateli;

- czynności w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa;

- doradztwo z zakresu majątkowych spraw małżeńskich, w tym sporządzanie projektów małżeńskich umów majątkowych, prowadzenie negocjacji z małżonkami oraz czynności w sprawach podziału majątku wspólnego małżonków