- pomoc prawna udzielana jednostkom sektora finansów publicznych w zakresie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym. m.in. sporządzanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ocena i analiza ofert oraz wniosków, wybór oferty najkorzystniejszej, sporządzenie umowy o udzielenie tegoż zamówienia;

- pomoc prawna udzielana podmiotom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m.in. opiniowanie przygotowanej przez Zamawiającego dokumentacji, weryfikacja oferty, analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeń, sporządzanie odpowiedzi na zapytania Zamawiającego;

- sporządzanie szczegółowych opinii prawnych z zakresu Prawa Zamówień Publicznych,

- sporządzanie środków ochrony prawnej - odwołania, skargi – w przypadku Wykonawców, zaś w przypadku Zamawiającego odpowiedzi na odwołanie, skargi i reprezentacja Stron w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Okręgowym